CELE FUNDACJI

"Sensowna pomoc działa długofalowo i zmienia coś więcej, niż tylko zewnętrzne okoliczności."

– Działalność ekologiczna, ochrona dziedzictwa przyrodniczego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa,

– podejmowanie i prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska oraz poprawy warunków bytowania zwierząt,

– upowszechnianie wiedzy na temat ochrony przyrody i bioróżnorodności, ochrona zwierząt,

– prowadzenie i wspieranie badań naukowych, upowszechnianie wiedzy prawnej i wspieranie inicjatyw legislacyjnych, poradnictwo prawne, wspieranie działań na rzecz walki z przestępczością,

– działalność edukacyjna,

– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

– działalność wspomagająca ochronę i promocję zdrowia,

– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

– działalność wspomagająca obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ratownictwo i ochronę ludności,

– walka z mową nienawiści,

– promocja i organizacja wolontariatu,

– wspieranie, prowadzenie i promowanie zrównoważonego rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa i rybactwa,

– wspieranie ofiar przestępstw,

– ochrona praw człowieka

Potrzebujesz pomocy prawnej

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli. Inicjowanie i udział w postępowaniach przed organami administracji, sądami i trybunałam. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą. Pomoc społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Rada Fundacji

To zespół wykwalifikowanych profesjonalistów
dr Andrzej Kruszewicz
dr Miłosz Kościelniak-Marszał
Bogdan Złotorzyński

Zarząd

Adam Depka-Prądziński
Jakub Piasecki
Ilona Rysińska-Marszał

Aktualności

Złożyliśmy pozew przeciwko Klaudii Jachirze!

Read full article

Pozwiemy posłankę Klaudię Jachirę!

Read full article

Zakaz wstępu do lasów

Read full article