dr Miłosz
Kościelniak-Marszał
Adwokat z pasją
Publikacje i konferencje naukowe

Książki

"Współczesne problemy procedury karnej"
Katowice 2005 str. 57-63

Rozdział pt. "Zabezpieczenie interesów pokrzywdzonego przestępstwem popełnionym przez świadka koronnego wobec przeszkód z art. 14 ust. 4 i art. 23 ust. 2 Ustawy o świadku koronnym"

"Dowody w procesie karnym. Nowe rozwiązania i niewykorzystane możliwości"
Katowice 2005 str. 26-34

Rozdział pt. "Interes pokrzywdzonego a reguły prawa dowodowego"

"Prawo ochrony przyrody. Stan obecny, problemy, perspektywy" red. D.Kopeć, N.Rajczyk
Łódź 2008, s. 205-213

Rozdział pt. "Materialna odpowiedzialność za bezprawne pozyskanie zwierzyny"

"Pozycja prawna ofiary w procesie karnym - standardy europejskie a prawo krajowe" red. T.Cielecki, J.Banach-Gutierrez, A.Suchorska
Szczytno 2008, s. 68-73

Rozdział pt. "Zasada prawa do sądu a pozycja pokrzywdzonego w polskim procesie karnym"

"Zagrożenia biotopów leśnych" red. M.Sporek
Opole 2009, s. 133-140

Rozdział pt. "Problemy prawnej regulacji współdziałania myśliwych i rolników w celu ograniczania szkód łowieckich"

"Węzłowe problemy procesu karnego" red. P.Hofmański
Warszawa 2010 r.

Rozdział pt. "Sędzia śledczy w ujęciu historycznoprawnym"

"Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody"
Warszawa 2010 r.

Rozdział pt. "Karnoprocesowa legitymacja statio fisci Skarbu Państwa w zakresie dochodzenia naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem łowieckim, s. 601-606

"Wybrane problemy procesu karnego i kryminalistyki"
Olsztyn 2010 r.

Rozdział pt. "Czynności wykrywcze obrońcy w procesie karnym" s. 177-184

"Kultura łowiecka fundamentem wizerunku współczesnego myśliwego"
Niepołomice 2011 r.

Rozdział pt. "Wpływ uwarunkowań prawnych na wizerunek myśliwego" s. 173-182
Rozdział pt. "Kształtowanie się straży przyrodniczych w Polsce"
s. 73-94 [w:] Rocznik Zakonu Kawalerów Złotego Jelenia. Myśliwskie intelektualia, Rok VII, red. M.P.Krzemień, Kraków 2011,
Rozdział pt. "Narkoanaliza w procesie karnym",
s. 155-166, [w:] Wykorzystanie człowieka w XX i XXI wieku red. B.Sitek, G.Damamacco, D.Barańska, K.Naumowicz, K.Zaworska, Olsztyn 2012 r.
Rozdział pt. "Przepisy łowieckie w Generalnym Gubernatorstwie",
s. 53-58 [w:] Rocznik Zakonu Kawalerów Złotego Jelenia. Myśliwskie intelektualia, Rok VIII, red. M.P.Krzemień, Kraków 2012,
Rozdział pt. Pozycja ustrojowa straży łowieckiej
[w:] Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie wykrywania wykroczeń i ścigania ich sprawców, Nowicka I., Sadło-Nowak A., Tunia A. (red.), KUL, 2012, s. 59-73
Rozdział pt. Publiczne ogłoszenie wyroku w procesie karnym
[w:] Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego, Jasiński W., Nowicki K. (red.), Wolters Kluwer 2012, s. 235-248;
Rozdział pt. Motywacyjna część wyroku karnego
[w:] Z problematyki funkcji procesu karnego red. T.Grzegorczyk, J.Izydorczyk, R.Olszewski Warszawa 2013, s. 662-670
Rozdział pt. "Łowiectwo w dawnej Galicji",
s. 27-36 [w:] Rocznik Zakonu Kawalerów Złotego Jelenia. Myśliwskie intelektualia, Rok IX, red. M.P.Krzemień, Kraków 2013,
Rozdział pt. "Ograniczona jawność wewnętrzna postępowania przygotowawczego - pół kroku w dobrym kierunku",
[w:] Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, red. P.Wiliński, Warszawa 2013, s. 363-372,
Rozdział pt. "Rozwój prawa łowieckiego za rządów Mieszka III Starego"
[w:] Rola ziemiaństwa wielkopolskiego w historii gospodarki leśnej i łowieckiej, red. K. Gortych-Michalak, J.Grzybek, A.Matulewska, M.Matulewski, T.Sobalak, P.Trzaskawka, Poznań 2014, s. 9-13;
M.Kościelniak-Marszał, Paulina Kuzior, Rozdział pt. Subkultury więzienne jako reakcja na surowość prawa
[w:] Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Prawne, filozoficzno-etyczne i społeczno-kulturowe perspektywy. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior. Zabrze, 2014, s. 47-60.
Rozdział Prawo własności a prawo do łowiectwa - bezpośrednie i pośrednie konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r.,
[w]: M.Woźniak, M.Kościelniak-Marszał (red) Ochrona i użytkowanie zasobów leśnych, Wrocław 2015, s. 175-191,
Rozdział "Pozaprocesowa aktywność obrońcy w świetle nowego modelu postępowania karnego",
[w]: J.Skorupka, A.Drozd (red.) Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych w procesie karnym, Warszawa 2015, s. 154-160
Rozdział pt. "Ewolucja posiadania broni w Polsce - studium upadku,
[w]: Roczniki Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia. Myśliwskie intelektualia, Rok XI, red. M.P.Krzemień, Kraków 2015, s. 65-81
Rozdział pt. "Geneza częstochowskiej organizacji łowieckiej",
[w]: Roczniki Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia. Myśliwskie intelektualia, Rok XII, red. M.P.Krzemień, Kraków 2016Konferencje naukowe

28-29.03.2003 r. Kraków
"Zmienność jest rzeczą prawa - rozważania wokół zmian w kodeksie cywilnym"

11-12.05.2004 r. Katowice
Współczesne problemy procedury karnej" - referat nt. "Zabezpieczenie interesów pokrzywdzonego przestępstwem popełnionym przez świadka koronnego wobec przeszkód z art. 14 ust. 4 i art. 23 ust. 2 Ustawy o świadku koronnym,"

10-11.05.2005 r. Katowice
"Dowody w procesie karnym. Nowe rozwiązania i niewykorzystane możliwości" - referat nt. "Interes pokrzywdzonego a reguły prawa dowodowego"

12-13.12.2005 r. Opole
"Prawnoadministracyjne regulacje samorządności i zarządzania państwem w Unii Europejskiej"

15-18.10.2006 r. Częstochowa
"Funkcjonowanie systemu sądownictwa w Polsce"

05-06.11.2007 r. Kamień Śląski
"Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja w Polsce 3 lata po akcesji"

25-26.04.2008 r. Łódź
"Prawo ochrony środowiska - stan aktualny, problemy, perspektywy", referat nt. "Materialna odpowiedzialność za bezprawne pozyskanie zwierzyny"

06-07.05.2008 r. Kamień Śląski
"Pozycja ofiary w postępowaniu karnym - standardy europejskie, a prawo krajowe" - referat nt. "Pozycja pokrzywdzonego a zasada prawa do sądu"

25-28.09.2008 r. Kraków
Ogólnopolski Zjazd Katedr Postępowania Karnego, referat nt. "Sędzia śledczy w ujęciu historyczno prawnym"

16.04.2009 r. Opole
"Współczesne problemy prawa karnego", referat nt. "Polowanie bez uprawnień jako znamię czynu zabronionego z art. 53 pkt 5 Prawa łowieckiego"

22-25.04.2009 r. Głuchołazy
"Zagrożenia biotopów", referat nt. "Problemy prawnej regulacji współdziałania myśliwych i rolników w celu ograniczania szkód łowieckich"

20-21.09.2009 r. Olsztyn
"Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym", referat nt. "Czynności wykrywcze obrońcy w postępowaniu karnym"

22-24.10.2009 r. Czarne
"Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody w świetle kodyfikacji karnych z 1997 roku i propozycji ich zmian"

28-30.06.2010 r. Poznań
"I Międzynarodowa Konferencja poświęcona Wspólnotom Komunikatywnym - Wspólnota Myśliwych, referat: Łowiecki język prawny"

02-03.12.2010 r. Szczytno
"Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń, referat: Pozycja ustrojowa strażników łowieckich

11 Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka - Wykorzystanie człowieka w XX i XXI wieku, referat pt. Narkoanaliza w procesie karnym"

10-12.06.2011 r.
"Niepołomice II Międzynarodowy Kongres Kultury Łowieckiej pod hasłem Kultura łowiecka fundamentem wizerunku współczesnego myśliwego, referat: Wpływ uwarunkowań prawnych na wizerunek myśliwego.

19-21.09.2011 r. Łódź
"Funkcje procesu karnego z uwzględnieniem aspektu prawa karnego skarbowego i europejskiego"

29-31.03.2012 r. Długopole
Międzynarodowa Konferencja pn. "Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego"

9.07.2012 r. Warszawa
"Przyczyny niesłusznych skazań w Polsce" 15.02.2013 r.
Częstochowa, debata łowiecka,

referat pt. "Zmiany w ustawie Prawo łowieckie w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2012 r." 18.04.2013 r. Warszawa - Belweder
debata pod patronatem Prezydenta RP pn. "Organizacja polskiego łowiectwa - historia i dzień dzisiejszy. Jaka przyszłość?", referat pt. Polski Związek Łowiecki w orzecznictwie sądowym, administracyjnym i konstytucyjnym.

22-23.04. 2013 r. Poznań
pn. Ku kontradyktoryjności. Proces karny w świetle projektowanych zmian", referat pt. Ograniczona jawność wewnętrzna postępowania przygotowawczego - pół kroku w dobrym kierunku.

2.07.2013 r. Międzylesie
Ogólnopolska Narada Strażników Państwowych Straży Łowieckich, referat: Uprawnienia i obowiązki strażników łowieckich w świetle ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

30.08-1.09.2013 r. Jachranka
III Międzynarodowy Kongres Kultury Łowieckiej

11-12.10.2013 r. Racot
Międzynarodowe Sympozjum "Szkody łowieckie: ramy prawne, aspekty ekonomiczne, zarządzanie ryzykiem", referat pt. "Ryzyko gospodarcze szkód łowieckich"

10.12.2013 r. Zabrze
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka", referat pt. "Subkultury więzienne jako reakcja na surowość prawa"

12.12.2013 r. Poznań
pt. "Rola ziemiaństwa wielkopolskiego w historii polskiej gospodarki łowieckiej i leśnej", referat "Rozwój prawa łowieckiego za rządów Mieszka III Starego"

7.04.2014 r. Wrocław
II Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe "Granice procesu karnego. Legalność działań uczestników postępowania".

9.10.2014 r. Warszawa
Ogólnopolska Debata "Co dalej z polskim łowiectwem? Bezpośrednie i pośrednie konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego", referat pt. "Geneza i skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.07.2014 sygn. P 19/13"

24.10.2014 r. Kochcice
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Ochrona lasów w Polsce - problemy prawne i administracyjne", referat "Bezpośrednie i pośrednie konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.07.2014 sygn. P 19/13".

27.03.2015 r. Warszawa
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kierunki zmian Prawa łowieckiego",

13-15.10.2015 r. Opole
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Analiza Śledcza"

10.04.2017 r. Wrocław
III Ogólnopolskie Seminarium Karnoprocesowe "Norma postępowania karnego. Sędzia wobec zmian prawa karnego procesowego"
Referaty

 • Nowelizacja Prawa łowieckiego - wady i zalety
 • Prawne aspekty zgodności imprez kynologicznych z prawem powszechnie obowiązującym.
 • Dzieje łowiectwa a ochrona przyrody w Polsce
 • 11.04.2015 r. Sosnowiec, 6. Międzynarodowe Targi Łowieckie, wykład Historyczne uwarunkowania współczesnego łowiectwa,
 • 13.04.2015 r. Wrocław, III Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe"Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych w procesie karnym"
 • 9.06.2015 r. Opole - konferencja szkoleniowa dla funkcjonariuszy KWP w Opolu, wykład: "Filozofia zmian w procesie karnym".
 • 23.06.2015 r. Opole - konferencja szkoleniowa dla funkcjonariuszy KWP w Opolu, wykład: "Kierunki zmian w prawie i procesie karnym".
 • 24.06.2015 r. Radomsko - konferencja szkoleniowa dla strażników łowieckich, wykład: "Państwowa Straż Łowiecka w znowelizowanym procesie karnym".
 • 15.10.2015 r. Wrocław, II Seminarium Porównawczego Prawa Dowodowego "Rola prokuratora w znowelizowanym procesie karnym"
 • 11.04.2016 r. Wrocław, IV Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe "Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym"
 • 12.05.2016 r. Katowice, I Śląskie Forum Karnoprocesowe "Zasady procesu karnego w obliczu gwałtownych zmian procedury karnej"
 • 2-4.06.2016 r., Gdańsk-Sopot, VII Ogólnopolski Zjazd Katedr Postępowania Karnego,
 • 9-10.06.2016 r. Warszawa, IPN, Nie (tylko) Partia? Organizacje społeczne w Polsce Ludowej 1944-1989 - geneza, funkcjonowanie, znaczenie, wykład: Zrzeszenie Polski Związek Łowiecki - geneza i kierunki rozwoju w pierwszych latach funkcjonowania.
 • 15.06.2016 r. Klekowiec, V Ogólnopolska Konferencja Komendantów PSŁ, wykład: "Ściganie przestępstw łowieckich w świetle znowelizowanej procedury karnej".
 • 13-15.10.2016 r. Opole, Konferencja Naukowa "Analiza Śledcza", wykład: "Analiza śledcza w świetle gwarancji karnoprocesowych".
 • 10.04.2017 r. Wrocław, V Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe "Norma postępowania karnego. Sędzia wobec zmian prawa karnego procesowego"
 • 20.05.2017 r. Katowice, Kongres Prawników Polskich
 • 9.06.2015 r. Kraków, V Forum Karnistyczne
 • Warto wiedzieć
  Ważne publikacje
  22.02.2012
  Interes pokrzywdzonego a reguły prawa dowodowego.
  Dowody w procesie karnym. Nowe rozwiązania i niewykorzystane możliwości.

  10.01.2012
  Problemy prawnej regulacji współdziałania myśliwych i rolników w celu ograniczania szkód łowieckich.
  Zagrożenia biotopów leśnych.

  21.12.2011
  Materialna odpowiedzialność za bezprawne pozyskanie zwierzyny.
  Prawo ochrony przyrody. Stan obecny, problemy, perspektywy.